ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลตาลสุม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 15 Oct 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ERROR: mod_kunenalatest: Kunena 3.0 (or later) is not installed on your system!

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กประฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลตาลสุม ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เอกสารชุดละ 500 บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.tansum.go.th 
https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-427243 ต่อ 17 ในวันแลเวลาราชการ

Register to read more...

เทศบาลตำบลตาลสุม ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 28

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (เอกสารสอบราคาชุดละ - บาท) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.tansum.go.th หรือ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-427243 ต่อ 17 ในวันแลเวลาราชการ

Register to read more...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ 5 บ้านนามน ตำบลตาลสุม

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (เอกสารสอบราคาชุดละ 2,500 บาท) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.tansum.go.th หรือ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-427243 ต่อ 17 ในวันแลเวลาราชการ

Register to read more...

เทศบาลตำบลตาลสุม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ กองคลังงานพัสดุและทรัพสิน เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤษจิกายน 2555 ถึงวันที่ 15 พฤษจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-427243 ต่อ 17 ในวันแลเวลาราชการ

Register to read more...

ประกาศเทศบาลตำบลตาลสุม สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำปะปา หมู่ 5 หมู่ 10

เทศบาลตำบลตาลสุม มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตน้ำประปาหมู่ 5 หมู่ 10 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี งบประมาณ ทั้งสิ้น 100,000 บาท รายละเอียดวางท่อขยายเขตปะปา หมู่ 5 จำนวน 320 เมตร และวางท่อขยายเขตปะปา หมู่ 10 จำนวน 480 เมตร ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Register to read more...